Curs de vehicle elèctric

Curs de VE I Manipulació Segura del Sistema d’Alta Tensió.

Introducciò

– Història del VE.

– Motius pel ressorgiment i proliferació de VE.

– Motocicleta elèctrica.

– Busos i camions elèctrics.

Fundamentos de Electrotécnia

M01_Electrotecnia

UF1_Introducción a la corriente eléctrica

  • NF1_Particularidades de la materia.
  • NF2_Intensidad de corriente eléctrica, voltaje, tensión o fuerza electromotriz y resistencia eléctrica.
  • NF3_Conductores y aislantes.
  • NF4_Potencia y energía.
  • NF5_Diferencias entre la corriente alterna y la corriente continua.

UF2_Ley de Ohm

  • NF1_Introducción a las principales magnitudes eléctricas.
  • NF2_Ley de Ohm y medición de principales magnitudes.
  • NF3_Asociación de resistencias: serie, paralelo y mixto.
  • NF4_Asociación de generadores de corriente continua: serie, paralelo y mixto.
  • NF5_Condensadores en corriente continua.

VEHÍCLE ELÈCTRIC

– Màquines elèctriques

– Sistemes d’acumulació d’energia: electroquímics i pila d’hidrogen

– Electrònica de potència

LA RECÀRREGA DE VE

– Estàndard IEC 61850; tipus i modes de recàrrega.
– Característiques tècniques del carregadors:
ITC BT 52, projectes d’instal·lacions.
– Introducció al sistema elèctric: sistemes de distribució, línies aèries i subterrànies, centres de transformació i estacions d’enllaç.
– Instal·lacions a les que aplica la ITC BT 52.
– Definicions.
– Dispositius físics i lògics:
– Aparells de mesura.
– Canalitzacions elèctriques.
– Quadre de comandament i protecció.
– Estacions de càrrega.
– Sistemes de control.
– Esquemes d’instal·lacions elèctriques.
– Previsió de càrregues.
– Proteccions elèctriques.
– Condicions generals i requeriments.

MANIPULACIÓ SEGURA DE VE

– Introducció al sistema d’Alta Tensió (High Voltage: HV).
– Definició d’aïllament.
– Concepte d’aïllament i descarregues parcials.
– Mesura de resistència d’aïllament.
– Eines especifiques.
– Eines aïllades i el seu emmagatzematge.
– Multímetres.
– Cartells indicadors i senyalització perimetral.
– Termòmetre làser i càmeres termogràfiques.
– Mesa elevadora, postes de recàrrega i zona de quarantena.
– Elements de Protección Individual (EPI).
– Guants aïllants, protecció facial, calçat i roba de seguretat, mantes aïllants i el seu manteniment.
– Conceptes de seguretat en la manipulació del sistema d’Alta Tensió (High Voltage: HV)
– Concepte de contacte directe i indirecte.
– 5 Regles d’Or.
– Procediment de treball en sistemes d’Alta Tensió (HV) en vehicles.
– Desconnexió del sistema d’Alta Tensió (HV).
– Connector de manteniment.
– Verficació d’absència de tensió
– Verificació amb el sistema d’Alta Tensió desconnectat.
– Connecció del sistema d’Alta Tensió (HV).
– Verificació amb el sistema d’Alta Tensió connectat.
– Gestió i reemplaçament dels mòduls del Battery Pack.
– Treballs amb tensió activa en vehicles accidentats.

E-MOTORSPORT