Manipulació Segura de VE

Manipulació Segura de VE

Figure 1_Jaguar E-Pace carregant en un carregador tipo poste AC 7,4 kW) al municipi de Montornès del Vallès.

Es per tots conegut que la proliferació del VE produirà grans canvis en molts aspectes, no només en el sector de l’automoció o el transport en les zones urbanes i de forma gradual a les zones rurals, també en el dia a dia dels usuaris dels VE i dels usuaris del transport per carretera en general.

Evidentment, i partint d’una necessitat de millorar la qualitat de l’aire a les ciutats, de reduir les emissions de CO2, i de reduir les importacions de petroli, amb les conseqüències que comporta en termes de dependència de tercers països, a vegades en conflictes que obliguen a la seva població a la necessitat d’èxodes, hem d’entendre que el VE com una gran oportunitat a nivell industrial, en tots els sentits, una possibilitat de millora mediambiental, de
nova implementació tecnològica i per descomptat d’una possibilitat de començar una nova partida d’escacs en el sector del transport i l’automoció, que com a segon productor de vehicles i primer productor europeu de vehicles industrials, hem d’aprofitar.

Per tot plegat, serà fonamental treballar colze a colze amb els fabricants de VE i d’infraestructura de càrrega, amb operadors de transport, amb gestor de flotes en empreses públiques o privades, com en el sector de l’assistència tècnica i usuaris finals, i per suposat, de l’Administració Pública.

 

En el que respecta de manera concreta al servei d’assistència, el VE tindrà conseqüències en el que fins ara coneixem com a Servei Oficial o “Car Dealers”, degut a que el model de negoci conegut en termes de manteniment ha comportat grans beneficis als fabricants i els seus Partners. Cal esmentar, que tot això presentarà canvis a partir del moment en que el VE sigui majoritari, degut a que el manteniment dels VE no té les necessitats que pot disposar el Vehicle de Combustió Interna (VCI), en el qual, no es necessari canvis d’oli cada cert nombre de km, a més de no realitzar canvis filtres, reglatges, etc. En canvi, el VE, respecte a l’electrònica de potència i el motor elèctric, els quals gairebé no presenten manteniment.
Indicar que el motor elèctric té més de 100 anys d’evolució, i l’electrònica de potència no presenta manteniment. Si que s’hauria de considerar certs
manteniments comuns com els pneumàtics, il·luminació, etc.

Cal resaltar, que en aquest blog, es realitzarà una introducció del que comporta la principal acció a considerar en termes de seguretat, en el moment que els tècnics dels Serveis hagin de treballar amb el VE, bàsicament es tracta d’entendre la connexió i desconnexió dels sistema d’Alta Tensió.

 

Figura 2_Interior del Nissan Leaf Versió I en el congrés Smart City a Barcelona.

 

Per poder realitzar l’operació indicada, s’ha de tenir molt clar quan s’activa la part de l’Alta Tensió en el VE, es a dir, quan l’Alta Tensió alimenta la part del Power Train (referent al motor elèctric i a l’electrònica de potència), i al mateix temps, al compressor. Tot això, per mitjà de l’activació del contactor que connecta les parts esmentades amb el Battery Pack que proporciona l’Alta Tensió a la resta del vehicle. A més, hem de considerar quins son els
elements per la seva desconnexió, com poden ser qualsevol desconnexió del Control Pilot, activació del Airbag, en cas d’accident, o la simple activació de la clau de contacte.

 

Posteriorment, encara que els vehicles incorporen sistemes de mesura de la resistència d’aïllament entre les parts en tensió i la resta del vehicle. Es necessari saber que és el concepte d’aïllament elèctric i sota quins estàndards es regeix, tant en la industria de l’automoció (ECE R-100, Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric Power train), com en el propi sector elèctric (ex.: IEEE 43-200, IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistence of Rotating Machinery), degut a que alguns tècnics que realitzen intervencions en VE, també ho hauran de fer en els sistemes de càrrega de VE, aquests últims, basats en estàndards del sector elèctric.

Entrant en el propi procés per treballar amb la desconnexió i connexió de l’Alta Tensió, en primer lloc, s’ha d’efectuar la desconnexió del sistema d’Alta Tensió, per poder facilitar el treball a la resta de tècnics de forma segura, degut a que sempre que sigui possible, hauran de treballar sense tensió d’alimentació de la bateria auxiliar com del Battery Pack.

 

Per realitzar els dos principals passos, desconnexió i connexió del sistema d’Alta Tensió, es necessari acordonar el vehicle per deixar-ho separat del conjunt del taller de la resta de VCI. Per fer efectiva l’esmentada acció, serà necessari fer servir senyalitzacions i fer servir emplaçaments del taller amb certa separació de la resta de llocs de treball, per aïllar el més possible la zona de treballs amb Alta Tensió, i disposar de major seguretat.
Tot això, indicant clarament “Treballs amb Tensió”, guardant la clau de contacte com el connector de manteniment una vegada s’ha extret, i deixant que el vehicle s’estabilitzi a nivell de tensió, sempre es convenient que el vehicle estigui uns minuts inactiu després de d’extreure el connector de manteniment.

 

Figura 3_Esquerre, exemple de connector de manteniment del Grup VW. Dreta, desconnexió del connector de manteniment en el BMW i3.

 

Després de realitzar els passos indicats, el següent pas i molt important, és realitzar la verificació de l’absència de tensió, es a dir, que el sistema d’Alta Tensió no alimenti la resta del vehicle (tant el compressor com el Power Train), i documentar per escrit l’esmentat procés.

Posteriorment, i no menys important, es verificar la correcta connexió elèctrica del denominat “sistema de d’anivellament de potencial”. En conclusió,
l’equipotencialitat entre carcassa del Battery Pack i la carrosseria del vehicle. Posteriorment, ja es pot procedir a realitzar la correcte verificació de la resistència d’aïllament per mesura directe, fent servir els dispositius adequats per les mesures indicades, els quals poden ser genèrics, per l’ús de mesures d’aïllament elèctriques seguint les normatives establertes, o fer servir dispositius, generalment més cars, però disposats per treballar de forma específica en la mesura de l’aïllament del VE.

En aquest moment, i si ja s’han realitzat de forma correcte les operacions indicades en els punts anteriors, es pot procedir a realitzar els treballs en el vehicle que requereixin de certa seguretat, a més de treballs relacionats amb la pròpia extracció de la bateria per verificar els mòduls de les cel·les del Battery Pack.

 

Figura 4_Exemple de cel·les tipo “Soft Pouch” en mòduls del Battery Pack en un Renault Zoe.

 

 

Posteriorment als esmentats treballs requerits en el vehicle sense tensió, s’ha de procedir a la connexió de l’Alta Tensió.

 

Per realitzar la connexió del sistema d’Alta Tensió, en primer lloc, cal inserir el connector de manteniment.

Una vegada que ha transcorregut uns minuts després de la connexió del connector de manteniment, es procedirà a realitzar un diagnòstic del vehicle, realitzant la lectura i esborrats dels possibles errors.

 

Com últim pas, i abans de donar per finalitzat tots els processos, hem de realitzar una mesura de la resistència d’aïllament per mesura directe amb el vehicle connectat a l’Alta Tensió, per verificar si quan s’ha col·locat el connector de manteniment, la possible falta d’aïllament pot incorre en la part connectada.

 

Si tot el que s’ha fet anteriorment es correcte, es pot donar per finalitzada la intervenció en el vehicle de forma segura.

 

Per últim, i no menys important, encara que no s’ha mencionat, ressaltar els Elements de Protecció Individual (EPIs), que han de ser els correctes, tant en l’elecció com en el seu manteniment, entre aquests EPIs estarien; guants aïllants a la correcte tensió, elements de protecció facial per prevenir possibles curtcircuits que puguin provocar danys a la cara, el calçat amb aïllament dielèctric i la roba de seguretat, les mantes aïllants si es requereixen, encara que serien recomanables, les eines aïllades, i el manteniment de tot plegat, que pot ser fins i tot més important que la mateixa disposició dels EPIs.

 

 

JSR – Consulting, realitza formacions a tècnics del sector de l’automoció per poder treballar amb els sistemes d’Alta Tensió dels VE amb total seguretat, realitzant la formació en manipulació segura en la connexió i desconnexió del sistema d’Alta Tensió, i les verificacions pertinents en
quant a la mesura de la resistència d’aïllament com del sistema d’anivellament de potencial del Battery Pack.